Saturday, April 9, 2011

فخر میدارم به تو ای کارگر این وطن
فخر میدارم به تو ای کارگر این وطن
زانکه  تویی مایه  راحت  به  تن
روزها تا شام می باشی به کار
 شاد زصد قوصفایی خویشی بروزگار
گر کشی زحمت بسی برکارها
میشود آسوده آخرای برادرسالها
زبرای ملت آواره وبی خانه ات
ساز آباد باز تو این ویرانه ات
دایماٌ مصروف پیکاری به زیست
زضمیر پاک توابلیس بریست
زانکه میداری مدام تاعات بجا
رزق توافزون بود بردو سرا
گرچه است اسمت نیکو بانرد حق
اضغراده هم نمود و صفی ترا برهررمق

جشن نوروز ادامه داشت 19/1/1390